Giê-rê-mi 9:9

Giê-rê-mi 9:9 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán: “Ta không trừng phạt chúng về các tội ấy sao? Làm sao Ta không báo trả Một dân tộc như thế được chứ?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share