Giê-rê-mi 9:7

Giê-rê-mi 9:7 VIE2010

Vì vậy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Nầy Ta sẽ luyện lọc và thử nghiệm chúng Vì Ta có thể làm gì khác đối với con gái dân Ta?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share