Giê-rê-mi 9:6

Giê-rê-mi 9:6 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán: “Con đang sống giữa cảnh dối trá ấy; Vì dối trá mà chúng từ chối nhận biết Ta.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share