Giê-rê-mi 9:26

Giê-rê-mi 9:26 VIE2010

tức là dân Ai Cập, Giu-đa, Ê-đôm, con cháu Am-môn, Mô-áp và tất cả các dân cạo tóc hai bên thái dương và sống trong hoang mạc. Vì tất cả các dân tộc nầy đều không cắt bì, còn cả nhà Y-sơ-ra-ên thì không cắt bì trong lòng.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share