Giê-rê-mi 9:25

Giê-rê-mi 9:25 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, sẽ đến ngày Ta trừng phạt những ai chỉ chịu cắt bì trên thân thể
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share