Giê-rê-mi 9:22

Giê-rê-mi 9:22 VIE2010

Con hãy nói: “Đức Giê-hô-va phán thế nầy: ‘Thây người sẽ ngã xuống Như phân đổ ngoài đồng ruộng, Như gié lúa sau lưng con gặt Chẳng ai lượm chúng làm gì.’”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share