Giê-rê-mi 9:2

Giê-rê-mi 9:2 VIE2010

Ôi! Ước gì tôi có một lữ quán Trong hoang mạc, Để tôi rời bỏ dân tôi Mà đi xa khỏi họ. Vì họ đều là bọn tà dâm, Là phường gian trá.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share