Giê-rê-mi 9:19

Giê-rê-mi 9:19 VIE2010

Vì có tiếng khóc than vọng về từ Si-ôn rằng: ‘Chúng tôi bị tàn phá! Chúng tôi tủi nhục vô cùng! Vì chúng tôi đã phải lìa xứ sở; Nhà cửa chúng tôi đã bị tàn phá!’”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share