Giê-rê-mi 9:18

Giê-rê-mi 9:18 VIE2010

Bảo chúng hãy mau cất tiếng bi ai, Để mắt chúng tôi rơi lệ, Mi chúng tôi đầm đìa nước mắt!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share