Giê-rê-mi 9:17

Giê-rê-mi 9:17 VIE2010

Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Hãy xem xét và gọi các phụ nữ khóc mướn đến; Sai tìm những phụ nữ khéo than van về.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share