Giê-rê-mi 9:16

Giê-rê-mi 9:16 VIE2010

Ta sẽ làm cho chúng tan lạc giữa các dân tộc mà chúng và tổ phụ chúng chưa từng biết; Ta còn sai gươm giáo đuổi theo cho đến khi đã tận diệt chúng.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share