Giê-rê-mi 9:15

Giê-rê-mi 9:15 VIE2010

Vì thế, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: “Nầy, Ta sẽ cho dân nầy ăn ngải cứu và uống nước độc.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share