Giê-rê-mi 9:14

Giê-rê-mi 9:14 VIE2010

Nhưng chúng sống theo tính ương ngạnh của lòng mình, đi theo các thần Ba-anh mà tổ phụ chúng đã dạy.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share