Giê-rê-mi 9:13

Giê-rê-mi 9:13 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán: “Vì chúng đã bỏ luật pháp mà Ta đã lập cho chúng, không vâng lời Ta và không sống theo luật pháp Ta.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share