Giê-rê-mi 9:12

Giê-rê-mi 9:12 VIE2010

Ai là người đủ khôn ngoan để hiểu những việc nầy? Miệng Đức Giê-hô-va phán với ai để họ công bố lại? Tại sao xứ sở điêu tàn, quạnh hiu như hoang mạc, không một bóng người qua lại?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share