Giê-rê-mi 9:1

Giê-rê-mi 9:1 VIE2010

Ôi! Ước gì đầu tôi là suối nước, Mắt tôi là nguồn lệ, Tôi sẽ khóc suốt ngày đêm Cho những người bị tàn sát của con gái dân tôi!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 9:1