Giê-rê-mi 18:8

Giê-rê-mi 18:8 VIE2010

nhưng nếu nước mà Ta định trừng phạt đó từ bỏ điều ác thì Ta sẽ thay đổi ý định giáng họa trên chúng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share