Giê-rê-mi 18:7

Giê-rê-mi 18:7 VIE2010

Khi Ta công bố bứng gốc, phá vỡ hoặc tiêu diệt một nước hay một vương quốc nào đó
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share