Giê-rê-mi 18:6

Giê-rê-mi 18:6 VIE2010

“Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Ta không thể đối xử với ngươi như người thợ gốm nầy hay sao?” Đức Giê-hô-va phán: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng thể ấy.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share