Giê-rê-mi 18:5

Giê-rê-mi 18:5 VIE2010

Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share