Giê-rê-mi 18:23

Giê-rê-mi 18:23 VIE2010

Nhưng Đức Giê-hô-va ôi, chính Ngài đã biết Mọi âm mưu chúng lập ra để giết con. Xin đừng tha thứ gian ác chúng, Đừng xóa tội lỗi chúng khỏi mắt Ngài. Nhưng cho chúng vấp ngã trước mặt Ngài; Xin trừng phạt chúng trong lúc Ngài nổi giận.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 18:23