Giê-rê-mi 18:21

Giê-rê-mi 18:21 VIE2010

Vì vậy, xin Ngài phó con cái chúng cho đói kém, Và trao chúng cho quyền lực gươm đao. Đàn bà phải mất con và trở nên góa bụa, Đàn ông chết vì dịch bệnh, Thanh niên ngã gục vì gươm đao giữa chiến trận.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 18:21