Giê-rê-mi 18:20

Giê-rê-mi 18:20 VIE2010

Có ai lấy ác báo thiện bao giờ không? Thế mà chúng đào hố hại mạng sống con. Xin Ngài nhớ rằng con từng đứng trước mặt Ngài Để cầu xin ơn lành cho chúng, Và xin Ngài không trút cơn phẫn nộ lên chúng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 18:20