Giê-rê-mi 18:19

Giê-rê-mi 18:19 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, xin để ý đến con, Và lắng nghe tiếng của những kẻ chống đối con!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 18:19