Giê-rê-mi 18:16

Giê-rê-mi 18:16 VIE2010

Đất nước chúng trở nên hoang tàn, Làm trò cười muôn đời cho thiên hạ; Kẻ qua người lại đều sững sờ Chỉ còn biết lắc đầu.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 18:16