Giê-rê-mi 18:14

Giê-rê-mi 18:14 VIE2010

Có bao giờ tuyết của Li-ban Tan chảy trên đỉnh núi chăng? Hay dòng nước mát từ xa chảy đến Mà khô cạn không?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 18:14