Giê-rê-mi 18:13

Giê-rê-mi 18:13 VIE2010

Vì thế, Đức Giê-hô-va phán: “Hãy hỏi trong các nước Có ai đã từng nghe sự việc như thế chưa? Trinh nữ Y-sơ-ra-ên Đã làm một việc vô cùng khủng khiếp.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 18:13