Giê-rê-mi 18:12

Giê-rê-mi 18:12 VIE2010

Nhưng chúng nói: ‘Vô ích! Chúng tôi cứ đi theo kế hoạch của chúng tôi; mỗi người sẽ hành động bướng bỉnh theo lòng xấu xa của mình.’”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 18:12