Giê-rê-mi 18:11

Giê-rê-mi 18:11 VIE2010

Vậy, bây giờ con hãy nói với người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem rằng: ‘Đức Giê-hô-va phán: Nầy, Ta đang định đem tai họa đến cho các ngươi và lên kế hoạch chống lại các ngươi. Mỗi người trong các ngươi hãy từ bỏ con đường gian ác và sửa lại đường lối cùng các công việc mình!’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 18:11