Giê-rê-mi 18:1

Giê-rê-mi 18:1 VIE2010

Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share