Giê-rê-mi 16:8

Giê-rê-mi 16:8 RVV11

Con cũng đừng vào nhà có tiệc để ngồi ăn uống với chúng.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share