Giê-rê-mi 16:2

Giê-rê-mi 16:2 RVV11

“Con đừng cưới vợ, cũng đừng sinh con trai con gái tại nơi nầy.”
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share