Giê-rê-mi 16:1

Giê-rê-mi 16:1 RVV11

Lời của Đức Giê-hô-va phán với tôi
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Share