Giê-rê-mi 13:8

Giê-rê-mi 13:8 VIE2010

Bấy giờ, lời của Đức Giê-hô-va lại đến với tôi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share