Giê-rê-mi 13:7

Giê-rê-mi 13:7 VIE2010

Tôi đi đến sông Ơ-phơ-rát đào lên và lấy cái đai ra từ chỗ tôi đã giấu trước kia. Nhưng cái đai đã mục, không còn dùng được nữa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share