Giê-rê-mi 13:6

Giê-rê-mi 13:6 VIE2010

Sau đó nhiều ngày, Đức Giê-hô-va bảo tôi: “Con mau đến bờ sông Ơ-phơ-rát lấy lại cái đai mà Ta đã bảo con đem giấu tại đó.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share