Giê-rê-mi 13:5

Giê-rê-mi 13:5 VIE2010

Tôi đem giấu nó nơi bờ sông Ơ-phơ-rát, như lời Đức Giê-hô-va phán dặn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share