Giê-rê-mi 13:4

Giê-rê-mi 13:4 VIE2010

“Hãy tháo cái đai con đã mua và đang thắt trên lưng ra, đi ngay đến bờ sông Ơ-phơ-rát và giấu vào một kẽ đá tại đó.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share