Giê-rê-mi 13:27

Giê-rê-mi 13:27 VIE2010

Ta đã thấy những điều ghê tởm của ngươi, Tội ngoại tình, trò hú hí dâm ô đàng điếm của ngươi, Trên các đồi núi, giữa ruộng đồng. Hỡi Giê-ru-sa-lem, khốn cho ngươi! Ngươi không chịu thanh tẩy cho đến bao giờ?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share