Giê-rê-mi 13:24

Giê-rê-mi 13:24 VIE2010

Vậy Ta sẽ rải các ngươi khắp nơi như rơm rác Bị gió hoang mạc cuốn đi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share