Giê-rê-mi 13:22

Giê-rê-mi 13:22 VIE2010

Nếu ngươi tự hỏi trong lòng: “Tại sao những việc nầy xảy đến cho tôi?” Thì đó là vì tội ác nghiêm trọng của ngươi Mà váy ngươi bị tốc lên Thân xác ngươi bị bầm giập.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share