Giê-rê-mi 13:20

Giê-rê-mi 13:20 VIE2010

Hãy ngước mắt lên xem Những kẻ đến từ phương bắc. Bầy chiên đã giao cho ngươi, Bầy chiên làm cho ngươi tự hào, đâu cả rồi?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share