Giê-rê-mi 13:2

Giê-rê-mi 13:2 VIE2010

Theo lời Đức Giê-hô-va truyền phán, tôi mua đai và thắt vào lưng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Giê-rê-mi 13:2