Giê-rê-mi 13:19

Giê-rê-mi 13:19 VIE2010

Các thành Nê-ghép đều bị phong tỏa Không có ai giải vây cho chúng. Cả Giu-đa bị lưu đày, Toàn bộ bị bắt đi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share