Giê-rê-mi 13:17

Giê-rê-mi 13:17 VIE2010

Nhưng nếu các người không nghe Linh hồn tôi sẽ khóc thầm cho thói kiêu ngạo của các người. Tôi sẽ khóc lóc đắng cay, nước mắt đầm đìa, Vì bầy của Đức Giê-hô-va bị bắt đi.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share