Giê-rê-mi 13:14

Giê-rê-mi 13:14 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ làm cho người nầy xung đột với kẻ kia, cha con va chạm nhau. Ta sẽ không nương tay, không xót thương, không thương cảm khi Ta hủy diệt chúng.’”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share