Giê-rê-mi 13:13

Giê-rê-mi 13:13 VIE2010

Con sẽ nói tiếp: ‘Đức Giê-hô-va phán: Nầy, Ta sẽ khiến tất cả dân cư trên đất nầy, các vua ngồi trên ngai Đa-vít, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri, và toàn dân Giê-ru-sa-lem đều say sưa.’
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share