Giê-rê-mi 13:11

Giê-rê-mi 13:11 VIE2010

Đức Giê-hô-va lại khẳng định: “Vì, như cái đai thắt chặt vào lưng người ta thế nào, thì Ta cũng thắt chặt cả nhà Y-sơ-ra-ên và cả nhà Giu-đa vào Ta thể ấy, để chúng làm một dân tộc, một danh xưng, một lời ca ngợi, một niềm vinh dự cho Ta; nhưng chúng không chịu lắng nghe.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share