Giê-rê-mi 13:10

Giê-rê-mi 13:10 VIE2010

Dân gian ác nầy không chịu nghe lời Ta, cứ bướng bỉnh làm theo ý riêng của lòng dạ mình, chạy theo các thần khác mà phục vụ và thờ lạy. Chúng sẽ trở nên vô dụng như cái đai thắt lưng nầy.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share