Giê-rê-mi 13:1

Giê-rê-mi 13:1 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán với tôi thế nầy: “Con hãy đi mua cho mình một cái đai bằng vải gai và thắt vào lưng, nhưng chớ ngâm trong nước.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share